Allmänna villkor

Nedan följer våra allmänna villkor.

1. Definitioner

1.1 ”Kunden” Den privatperson som LF Larmcentral har tecknat Abonnemangsavtal med.
1.2 ”Objektet” Den adress där larmsystemet är installerat.
1.3 ”LF Larmcentral” Älvsborgs Larmcentral AB, Box 1273, 501 12 Borås, org.nr 556754-0876, telefon 020 – 207 900, e-post kundservice@lflarmcentral.se.
1.4 ”Abonnemangsavtalet” Kundens avtal med LF Larmcentral om övervakning av det larmade Objektet, bestående av Larmpaketsavtalet, Larmförmedlingsunderlaget samt Allmänna Villkor.
1.5 ”Larmpaketsavtalet” Det kundspecifika avtalet som specificerar de produkter och tjänster som ingår i Abonnemangsavtalet och som undertecknas av Kunden
och LF Larmcentral vid installation av larmsystemet på Objektet.
1.6 ”Larmförmedlingsunderlaget” Det av Kunden, i samband med installation av larmsystemet, ifyllda underlaget med uppgift om kontaktpersoner, prioriteringsordning
för LF Larmcentral kontakt med kontaktpersonerna, koder,
telefonnummer och kartkoordinater (vid behov) som ska användas mellan Kunden och LF Larmcentral vid utlösta larm på Objektet.
1.7 ”Allmänna Villkor” Dessa Allmänna Villkor.
1.8 ”Smarta produkter” Komponenter som inte utgör del av larmsystemet men som kunden köper av LF Larmcentral. Exempelvis HD-kameror, sensorer, pluggar och lås som kan anslutas till systemet.

2. Abonnemangsavtalets omfattning

2.1 Abonnemangsavtalet ingås vid tidpunkten för LF Larmcentrals installation av larmsystemet på Objektet. Kunden ska då också lämna ifyllt Larmförmedlingsunderlag till LF Larmcentral.
2.2 Parterna är överens om att LF Larmcentral endast vidtar de åtgärder som angivits i Abonnemangsavtalet samt att LF Larmcentral inte har någon skyldighet att kontakta någon annan myndighet, företag eller person än de som Kunden angivit i Larmförmedlingsunderlaget.
2.3 Om larm utlöses innan Kunden har lämnat ifyllt Larmförmedlingsunderlag till LF Larmcentral har LF Larmcentral rätt att endast vidta de åtgärder som LF Larmcentral bedömer stå i rimligt förhållande till händelsens omfattning samt LF Larmcentrals möjlighet att debitera Kunden för merkostnad.
2.4 Om Kunden önskar ytterligare produkter eller tjänster utöver de som framkommer av Abonnemangsavtalet ska Kunden informera LF Larmcentral om detta och LF Larmcentral äger rätt att debitera dessa enligt vid var tid gällande prislista.
2.5 Kunden ansvarar för att samtliga uppgifter i abonnemangsavtalet hålls aktuella. Ändring eller tillägg som Kunden önskar göra ska göras skriftligen på av LF Larmcentral tillhandahållen blankett eller via e-post till info@LFlarmcentral.se. Tillfälliga, mindre ändringar kan ske av behörig person via telefon 020 – 207 900.
2.6 Efter mottagande av ändring eller tillägg till Larmförmedlingsunderlaget eller Larmpaketsavtalet registrerar LF Larmcentral Kundens uppgifter och förändrar därefter den överenskomna förmedlingen av larm eller annan tjänst från LF Larmcentral enligt senast lämnade uppgifter.

3. Larmmottagning och verifiering av larm från Objektet

3.1 LF Larmcentral äger rätt att registrera samtliga inkommande larm. Vid inkommande larm åtgärdas larmet på det sätt som Kunden angivit i Larmför – medlingsunderlaget. Kunden ansvarar för att de som använder larmsystemet har tillgång till kod och har tillräcklig kunskap i handhavandet av larmsystemet så obefogade larm undviks.
3.2 Vid larm från en detektor länkad med en eller flera larmdetektorer med kamera skickas bilder till LF Larmcentral. Bilderna används då det är möjligt för verifiering av larmet, om larmet inte tidigare har återkallats. Sparat bildmaterial lämnas endast ut till kund vid inbrott, brandtillbud eller annan skada. Kostnader för detta kan komma att debiteras Kund.

4. Materialgaranti och servicenivå

4.1 Materialgaranti gäller i enlighet med konsumentköplagen. Förbrukningsmaterial såsom batterier, fjärrkontroller, passerkort, brickor och trådlösa larmknappar debiteras enligt vid var tid gällande prislista.
4.2 Teknisk support finns tillgänglig under dagtid, helgfria vardagar på telefon 020 – 207 900 eller chatt som du hittar på LF Larmcentrals hemsida. Felanmälan och frågor om handhavande är tillgängligt dygnet runt.
4.3 LF Larmcentral förbehåller sig rätten att fjärransluta till larmsystemet samt förändra inställningar i larmsystemet utan att i förväg ha meddelat detta till Kunden.

5. Tredjepartsappar

5.1 Kunden har möjlighet att ansluta till LF Larmcentral via appar som tillhandahålls av tredje part. Tredje parts villkor för användande av appen ska godkännas av Kunden och gäller mellan Kunden och tredje part. LF Larmcentral ansvarar inte för dessa appar, Kundens användning av dessa appar, dess integritetsskydd, innehåll eller funktionalitet, såsom för:
a) fel i anslutningen till LF Larmcentral som beror, direkt eller indirekt, på telenäten eller mobil- och datanäten,
b) information i – eller funktion av tjänsten eller appen.
c) eventuella trafikkostnader vid användandet av tjänsten eller appen.
d) appens funktion och tillgänglighet.
Till förtydligande anges att ovanstående äger tillämpning även på tredjepartsappar som rekommenderats av LF Larmcentral genom angivelse på www.lflarmcentral.se .
5.2 Såvitt gäller tredjepartsapp som inte har rekommenderats av LF Larmcentral genom angivelse på www.lflarmcentral.se förbehåller LF Larmcentral sig rätten att debitera Kunden för de ökade kostnader hänförliga till trafikkostnad och andra administrativa omkostnader som Kundens användning av tredjepartsapp medför för LF Larmcentral.
5.3 Kunden ansvarar för att dess användning av tredjepartsappar inte medför en säkerhetsrisk och att obehöriga inte kan komma åt information om koder och andra uppgifter för styrning av larmsystemet.

6. Smarta produkter

6.1 Kunden kan beställa smarta produkter i enlighet med den beställningsrutin som anges på www.lflarmcentral.se.
6.2 För integrering av smarta produkter med de tjänster som tillhandahålls av LF Larmcentral kan av LF Larmcentral rekommenderad tredjepartsapp användas i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls av LF Larmcentral från tid till
annan. För sådan tredjepartsapp gäller vad som anges i punkt 5 ovan.
6.3 Kunden får på egen risk ansluta andra komponenter än smarta produkter till tredjepartsapp. Till förtydligande anges att LF Larmcentral i enlighet med punkt 4 ovan endast ansvarar för smarta produkter.
6.4 Smarta produkter ingår inte i larmsystemet och omfattas således inte av bestämmelserna i punkterna 3, 7 och 8 i dessa Allmänna Villkor.
6.5 Kunden erinras om tillämplig lagstiftning med avseende på placering av kameror och i övrigt vad gäller tredje mans integritetsskydd.

7. Övervakning

7.1 Utryckningsberedskap tillhandahålls av LF Larmcentrals samarbetspartners genom auktoriserade väktarbolag, under hela eller delar av dygnet beroende på ort och beläggning. LF Larmcentral garanterar inga fasta utryckningstider, då dessa är beroende av trafiksituation, körsträcka och variationer i beläggningen samt larmets prioritet. Under de tider och på de orter där utryckningsberedskap inte finns tillgänglig förmedlas larm till Objektets kontaktperson. LF Larmcentral ansvarar inte, oavsett larmorsak, för de risker som kontaktpersonsförmedling kan innebära. Förutsättningar för väktarutryckning:
a) att det är fast väg (ej färjeförbindelse)
b) att det vid varje tillfälle finns en körbar bilväg från ort där vaktbolaget har utryckningsberedskap.
c) att Kunden har lämnat kartkoordinater till LF Larmcentral, om behov finns.
d) att utryckningsberedskap finns tillgänglig på den aktuella tiden och orten.
7.2 Vid konstaterat inbrott eller skadegörelse meddelas polis samt Objektets kontaktperson. Om LF Larmcentral inte kan lämna av ärendet till Objektets kontaktperson utför väktaren skyddstäckning på Kundens egen bekostnad, dvs. nödvändiga åtgärder för att minska risken för följdskador, såsom att täcka för ett krossat fönster eller en trasig dörr.
7.3 LF Larmcentral förmedlar inte larm till räddningstjänsten utan verifikation. Vid utkallad räddningstjänst för arbete orsakad av brand eller liknande ansvarar inte LF Larmcentral för åtgärder utförda av räddningstjänsten. Kunden svarar för de eventuella kostnader räddningstjänsten kan komma att debitera.
7.4 LF Larmcentral förmedlar inkomna nätfelslarm och varningar om låg batterispänning under dagtid till Kunden. Vid större och kända elavbrott i samma geografiska område sker vanligtvis ingen åtgärd.

8. Kundens ansvar och åtaganden

8.1 Kunden ska i förväg informera LF Larmcentral när Kunden själv önskar funktionstesta larmsystemet samt hur länge.
8.2 Kunden ska sköta larmsystemet så att det inte avger obefogade larm, dvs. handhavandefel orsakade genom oaktsamhet, som skapar onödigt arbete för LF Larmcentral och dess samarbetspartner. Då larmåtgärd om väktarutryckning (av auktoriserad samarbetspartner) ingår i Abonnemangsavtalet sker normalt ingen debitering för väktarutryckning. Om väktarutryckningen dock har skett pga. obefogade larm är LF Larmcentral berättigad att begära ersättning av Kunden, i enlighet med vid var tid gällande prislista, för väktarutryckningen. Vid upprepade obefogade larm har LF Larmcentral rätt att inte förmedla larm hänförliga till Objektet till utryckningspartner innan orsaken är åtgärdad. Under denna tid sker normalt endast larmförmedling till Objektets kontaktperson.
8.3 Kunden ansvarar för att se till att ingen obehörig får tillgång till koder och andra uppgifter som kan användas för att handha och styra larmsystemet.
8.4 Det åligger Kunden att se till att Kunden, eller annan person som av Kunden fått tillstånd att handha larmsystemet, handhar larmsystemet på korrekt sätt och väl vårdar det så att det är i gott och arbetsdugligt skick och att se till att larmsystemet inte utsätts för annat än normal förslitning. LF Larmcentral är inte ansvarig för skada eller förlust som beror på att Kunden, eller annan person som av Kunden fått tillstånd att handha larmsystemet, inte har handhaft larmsystemet på korrekt sätt.
8.5 Kunden har inte rätt att utan LF Larmcentrals medgivande omplacera eller utföra andra ändringar av larmsystemet, såsom att flytta på larmdetektorer, programmera om larmsystemet eller lägga till egna komponenter till larmsystemet (Smarta produkter regleras i punkten 6 ovan). Om detta ändå sker ansvarar Kunden för den eventuella påverkan det har på larmsystemets funktion samt eventuella tillkommande kostnader.
8.6 Om Kunden planerar att ändra miljön på Objektet där larmsystemet har planerats, t.ex. genom ommöblering, ombyggnation, nya gardinupphängningar, nya husdjur eller andra liknande moment, ska Kunden kontakta LF Larmcentral så att LF Larmcentral kan göra en ny bedömning och analys av Objektet, inbegripet bl.a. larmsystemets placering och omfattning. Om Kunden utför ändringar i miljön på Objektet utan att först kontakta LF Larmcentral för en förnyad bedömning och analys, kan LF Larmcentral inte garantera larmsystemets funktion. Om sådana ändringar orsakar upprepade störningar, obefogade larm har LF Larmcentral vidare rätt att på Kundens bekostnad reducera eller planera om larmsystemet. Kunden ansvarar även för eventuella andra tillkommande kostnader som orsakas LF Larmcentral med anledning av Kundens ändringar på Objektet.
8.7 Det är Kundens ansvar att fungerande överföring finns till LF Larmcentral. Om larmsystemet kommunicerar med LF Larmcentral via GSM/GPRS kan täckningen för och anslutningen till GSM/GPRS vara begränsad och variera mellan orter och över tid. Om GSM/GPRS upphör har LF Larmcentral ingen skyldighet att tillhandahålla utryckningsberedskap eller ersättningsprodukt. Om kontantkort används i larmsystemet är det Kundens ansvar att säkerställa saldo och funktion. LF Larmcentral avråder från användande av kontantkort i larmsystemet.
8.8 Vid upprättande av abonnemang kommer en panelanvändare för väktare att skapas i kundens larmsystem. Kunden kan se denna användare i sitt system. Det är Larmcentralen som administrerar denna användare, väktare får inte tillgång till koden förrän vid behov vid eventuell utryckning. Det är kundens ansvar att se till att denna behörig finns intakt i systemet. Om användaren för Väktare tas bort från kundens system är det Kunds ansvar att informera Larmcentralen. Saknas befintlig och korrekt användare för väktare kommer inre kontroll av Kundens objekt inte kunnat utföras utav väktare.

9. LF Larmcentrals ansvar för skador

9.1 Detta Abonnemangsavtal om leverans av larmsystem med tillhörande tjänster är endast en åtgärd för att förbättra säkerheten vid eventuellt inbrott och eventuell brand och innebär ingen garanti eller liknande åtagande från LF Larmcentrals sida mot att en händelse som orsakar Kunden skada kan inträffa. Kunden har inför Abonnemangsavtalets tecknande erhållit information om vilka förväntningar Kunden kan ha på larmsystemet och de tillhörande tjänsterna. Kunden är införstådd med att det är Kundens eget ansvar att vid var tid hålla Objektet och dess egendomar försäkrade genom egen försäkring hos försäkringsbolag samt att vidta alla åtgärder som kan begäras för att förhindra att Kunden drabbas av inbrott, brand eller liknande händelse.
9.2 Om LF Larmcentral brister i uppfyllandet av sina åtaganden enligt Abonnemangsavtalet gällande larmsystemet eller de tillhörande tjänsterna åtar sig LF Larmcentral att avhjälpa bristen på egen bekostnad. Kunden kan behöva bistå vid avhjälpandet.
9.3 Om LF Larmcentral brister i uppfyllandet av sina åtaganden enligt Abonnemangsavtalet gällande larmsystemet eller de tillhörande tjänsterna ansvarar LF Larmcentral, med de begränsningar som anges i punkt 9.5 nedan, för skada som Kunden lider som är orsakad av felet i larmsystemet, Smarta produkter eller de tjänster som LF Larmcentral tillhandahåller. Det åligger Kunden att visa att det förelegat ett fel i larmsystemet eller de tillhörande tjänsterna och att det är felet som orsakat den aktuella skadan. I det fall Kunden, eller annan person som av Kunden fått tillstånd att handha larmsystemet eller som fått tillgång till lamsystemet på sätt som anges i punkt 8.3, genom oaktsamhet medverkat till skadan ska LF Larmcentrals ansvar jämkas i motsvarande mån.
9.4 Även om en brist i LF Larmcentrals åtaganden föreligger ansvarar LF Larmcentral dock inte om LF Larmcentral kan visa att bristen beror på ett hinder utanför LF Larmcentrals kontroll som LF Larmcentral inte skäligen kunde ha övervunnit eller undvikit. LF Larmcentrals ansvar omfattar inte förlust i näringsverksamhet.
9.5 LF Larmcentrals skadeståndsskyldighet avseende tjänster är begränsad till direkta skador. Således ska LF Larmcentral inte vara skadeståndsskyldigt för indirekta skador såsom följdskador, utebliven inkomst eller besparing. LF Larmcentrals skadeståndsskyldighet är vidare begränsad till ett totalt belopp 20000kr för samtliga skador under detta Abonnemangsavtal.
9.6 Vid brist i uppfyllandet av LF Larmcentrals åtaganden ska Kunden meddela LF Larmcentral inom skälig tid efter att Kunden upptäckt bristen (reklamation). Reklamation inom två månader räknas alltid som inom skälig tid. Om reklamation inte sker inom skälig tid förlorar Kunden sin rätt att göra bristen gällande.

10. Fakturering och betalning

10.1 Kunden ansvarar för att tillhandahålla korrekt faktureringsadress till LF Larmcentral.
10.2 Löpande abonnemangskostnader, enligt Abonnemangsavtalet, faktureras månadsvis, såvida inte annat har överenskommits mellan Kunden och LF Larmcentral. Engångskostnader, såsom till exempel kostnader för installation eller utryckning, faktureras löpande efter utförd åtgärd. För samtliga fakturor gäller trettio dagars betalningstid, såvida inte annat har överenskommits mellan Kunden och LF Larmcentral.
10.3 Vid försenad betalning av faktura enligt punkt 10.2 skickar LF Larmcentral ut en påminnelsefaktura till Kunden med tio dagars betalningstid och debiterar Kunden en påminnelseavgift enligt gällande prislista, för närvarande 60 kr, samt dröjsmålsränta enligt lag.
10.4 Vid försenad betalning av påminnelsefakturan enligt punkt 10.3 uppdrar LF Larmcentral åt inkassobolag att gå vidare med inkassoåtgärder.
10.5 Om Kunden är försenad med betalning av två på varandra efterföljande fakturor, inklusive påminnelsefakturor, har LF Larmcentral rätt att avbryta samtliga sina åtgärder och åtaganden enligt Abonnemangsavtalet och informera Kunden om detta samt att Kunden inom tio dagar ska betala den utestående skulden, vid risk för att Abonnemangsavtalet annars avslutas. Vid utebliven betalning av utestående skuld inom nämnda tio dagar äger LF Larmcentral rätt att med omedelbar verkan säga upp Abonnemangsavtalet och slutdebitera Kunden för den enligt Abonnemangsavtalet återstående avtalstiden.

11. Upphörande av avtal

11.1 LF Larmcentral och Kunden har var för sig rätt att genom skriftligt meddelande till den andra parten säga upp Abonnemangsavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten:
a) försätts i konkurs, inställer sina betalningar, inleder ackordsförfarande eller annars kan antas vara på obestånd, eller
b) gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och rättelse inte vidtas inom 30 dagar från uppmaning därtill.
11.2 Kunden kan dessutom ha rätt att säga upp Abonnemangsavtalet vid ändring av priser och villkor enligt punkt 12.3.
11.3 LF Larmcentral har även rätt att säga upp Abonnemangsavtalet till omedelbart upphörande i följande fall:
a) Vid utebliven betalning enligt punkt 10.5.
b) Om Kunden inte fullföljer sina åtaganden enligt Abonnemangsavtalet.
c) Om LF Larmcentral p.g.a. ändrade interna eller externa förutsättningar inte längre kan tillhandahålla överenskommelsen i Abonnemangsavtalet, exempelvis då produkter utgår ur sortimentet.
d) Vid otillåten förändring av miljön på Objektet enligt punkt 8.6 eller vid otillåten omplacering eller ändring av larmsystemet enligt punkt 8.5, vilket påverkar larmsystemet så att dess funktion inte kan garanteras.
11.4 Vid användandet av SIM-kort från LF Larmcentral förbinder sig Kunden att endast använda SIM-kortet i av LF Larmcentral levererat larm samt till av LF Larmcentral godkända funktioner och tjänster. Alla försök att manipulera användandet eller på annat sätt utnyttja SIM-kortet till annat än larmöverföring till LF Larmcentral leder till att Abonnemangsavtalet omgående avslutas. Kunden kan bli ersättningsskyldig för de ökade kostnaderna till LF Larmcentral gällande trafikkostnad och administrativa omkostnader. SIM-kortet är LF Larmcentrals egendom och ska återsändas efter Abonnemangsavtalets upphörande, om så inte sker debiteras Kunden en avgift.
11.5 Om LF Larmcentral säger upp Abonnemangsavtalet före avtalsperiodens slut är Kunden skyldig att betala de faktiska omkostnader som LF Larmcentral har upparbetat.
11.6 I det fall Abonnemangsavtalet upphör ansvarar Kunden för att se till att larmsystemet inte längre är anslutet mot LF Larmcentral och det åligger Kunden att följa de instruktioner som LF Larmcentral ger. Sker inte detta är Kunden skyldig att ersätta LF Larmcentral för den för dagen gällande uppkopplingsavgiften samt andra kostnader och avgifter som kan tillkomma.
11.7 LF Larmcentral förbehåller sig rätten att via fjärraccess ta bort förbindelsen mellan Kundens larm och LF Larmcentral i de fall detta är möjligt.
11.8 Skyltar och dekaler tillhör LF Larmcentral och Kunden ska vid Abonne- mangsavtalets upphörande avlägsna och återsända dessa till LF Larmcentral.
11.9 Kunden kan efter medgivande från LF Larmcentral skriftligen överlåta Abonnemangsavtalet på ny abonnent. En överlåtelse sker med de för dagen aktuella villkoren för tecknande av ett nytt abonnemangsavtal.
11.10 LF Larmcentral har alltid rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Abonnemangsavtalet till sådan juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av LF Larmcentral eller till ett annat inom Länsförsäkringar federationen ömsesidigt ägt Länsförsäkringsbolag.
11.11 Kunden kan vid flytt till ny adress beställa medflyttning av Abonne- mangsavtalet, under förutsättning att Kunden inte har några ekonomiska skulder till LF Larmcentral och att den nya adressen kan godkännas av LF Larmcentral. LF Larmcentral debiterar medflytt av Abonnemangsavtalet till ny adress enligt vid var tid gällande prislista.

12. Ändringar och tillägg

12.1 Larmcentralen förbehåller sig rätten att ändra de Allmänna Villkoren från tid till annan. Ändringar meddelas skriftligen genom att Allmänna Villkor publiceras via bolagets hemsida senast en månad innan ändringen träder
i kraft.
12.2 Larmcentralen äger rätt att justera abonnemangsavgiften om Larm- centralens kostnader höjs p.g.a. ändrad allmän prisnivå, ökade skatter och avgifter, höjda priser från externa underleverantörer, myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning. Larmcentralen ska senast inom en månad innan ändring- en sker meddela Kunden om sådan prishöjning.
12.3 Om Kunden inte godtar ändringar enligt punkt 12.1 och 12.2 som är väsentliga har Kunden rätt att säga upp Abonnemangsavtalet utan kostnad med verkan från och med att ändringen träder ikraft. Om Kunden inte säger upp Abonnemangsavtalet senast dagen då ändringen börjar gälla anses Kunden ha accepterat ändringen.

13. Abonnemangsavtalets löptid

Avtalsperioden framgår av Abonnemangsavtalet och räknas från installa- tionsdatumet. Efter avtalsperioden fortlöper Abonnemangsavtalet med tre (3) månaders uppsägning. Uppsägningen ska ske skriftligt.

14. Force majeure

Om LF Larmcentrals fullgörande av förpliktelser enligt detta Abonnemangs- avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför LF Larmcentrals kontroll, såsom t ex krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderleks- förhållanden, extrem nederbörd, åsknedslag eller eldsvåda, är LF Larmcentral inte skyldig att utge skadestånd enligt punkt 9. LF Larmcentral åtar sig heller inget ansvar för fel i anslutningen till LF Larmcentral som beror, direkt eller indirekt, på de allmänna telenäten samt, mobil- och datanät.

15. Klagomålshantering och tvister

15.1 Dessa Allmänna villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.
15.2 Om Kunden anser att en vara som Kunden köpt av LF Larmcentral eller Tjänst som LF Larmcentral ska leverera är felaktig, men LF Larmcentral inte håller med, föreligger det en tvist. Kontakta vår Kundtjänst på 020 – 207 900 eller e-post kundservice@lflarmcentral.se om du är missnöjd med varor eller tjänster som du har beställt från oss. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, www.arn.se eller
Box 174, 101 23 Stockholm, för att få din tvist prövad. LF Larmcentral medver- kar i tvistelösningsförfarandet. Du kan även använda den online- plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr. För information om vilka rättigheter du har som konsument rekommenderar vi dig att besöka Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

16. Behandling av personuppgifter

LF Larmcentral behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats LFlarmcentral.se/personuppgifter. Om du vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall kundservice.

17. LF Larmcentral har skyldighet att informera Kunden om Larmlagen.

17.1 På det sätt som Kunden enligt Larmlagen har skyldigheter mot polis och räddningstjänst, har Kunden samma skyldigheter mot LF Larmcentral. Utdrag ur larmlagen finner du på LFlarmcentral.se/larmlagen.

Användarvillkor

 

Meddelande om villkorsändring av Allmänna villkor Älvsborgs Larmcentral AB Privat, version 2024-04-01

 

  • Villkorsändringen gäller punkten 11.10 Larmcentralens överlåtelse av rättigheter och skyldigheter till juridisk person
  • Ändringen gäller från och med 2024-04-01

 

Av Abonnemangsavtalets Allmänna villkor Älvsborgs Larmcentral AB Privat, version 2019-03, (”Allmänna villkoren”) punkt 11.10 framgår följande:

11.10 LF Larmcentral har alltid rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Abonnemangsavtalet till sådan juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av LF Larmcentral.

Punkten 11.10 kommer att justeras och ny formulering lyder enligt följande:

11.10 LF Larmcentral har alltid rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Abonnemangsavtalet till sådan juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av LF Larmcentral eller till ett annat inom Länsförsäkringar federationen ömsesidigt ägt Länsförsäkringsbolag

Enligt de Allmänna villkorens punkt 12.1 och 12.3 har LF Larmcentralen rätt att ändra de Allmänna villkoren och att ändringarna då ska publiceras, här, på bolagets hemsida senast en månad innan ändringen träder i kraft. Som kund anses du ha accepterat ändringen om du inte säger upp Abonnemangsavtalet senast dagen då ändringen börjar gälla.

Om du har frågor, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, tfnr 020–207 900.

Tack för att du använder Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentrals webbplats. Vi vill genom våra Användarvillkor upplysa dig om våra regler för webbplatserna.

Om våra villkor

Dessa villkor (nedan kallade Användarvillkor) gäller för webbplatser som tillhandahålls av Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral. Genom att gå in på Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentrals webbplatser och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatserna godkänner du Användarvillkoren.

Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral förbehåller sig också rätten att uppdatera eller ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Tillgänglighet

De produkter och tjänster som tillhandahålls via webbplatserna är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral tillhandahåller inte produkter och tjänster till personer om Länsförsäkringar anser – utan att behöva visa någon orsak för detta – att tillhandahållandet kan strida mot lagstiftning eller liknande reglering.

Din rätt att använda information på webbplatsen

Allt material som Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral har lagt ut på webbplatserna skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Det betyder bland annat återgivande och mångfaldigande av material eller delar därav – utöver nedladdning för ditt privata bruk i icke – kommersiellt syfte – förutsätter skriftligt samtycke av Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral.

De varumärken eller andra kännetecken som Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral äger får inte användas utan uttryckligt skriftligt godkännande från Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral. Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentrals varumärke, kännetecken eller firma får inte användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer en ”felaktig” träff, till exempel i så kallade meta-taggar eller annan dold text.

Länkar till och från våra webbplatser

Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral ansvarar inte i något fall för länkar från någon av Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentrals webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. Du bär risken för användning av sådana webbplatser.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentrals webbplatser.

Det krävs skriftligt tillstånd från Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral för att få göra integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material från Länsförsäkringars webbsidor.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral webbplatser är – om inte annat uttryckligen framgår – avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Det kan finnas en risk att informationen inte är uttömmande eller uppdaterad. Det kan också finnas en risk att informationen innehåller felskrivningar och tekniska brister. Det är upp till dig själv att värdera lämpligheten av att använda den information som förmedlas på webbplatserna.

Även om Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral alltid bemödar sig att hålla webbplatserna fria från virus kan Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral inte garantera att de är virusfria. Du uppmanas därför, för din egen skull, att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använda virusskanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentral ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatserna.

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Om du har frågor kring Länsförsäkringar Älvsborg Larmcentrals Användarvillkor är du välkommen att kontakta oss.