Om vi inte är överens

Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med hanteringen av ett ärende som rör våra produkter och tjänster för larmförmedling kan du vända dig till oss. Vi är naturligtvis beredda att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att vända sig till den person som handlagt ärendet. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post eller brev. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med ”Klagomål”.

Allmänna reklamationsnämnden
Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 104 51 Stockholm eller telefon 08-508 860 00 för att få din sak prövad. Besöksadress är Karlavägen 108. Ytterligare information finns på www.arn.se.

Domstol
Du kan dessutom väcka talan vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkringen i din hemförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

 Är du inte nöjd kan du:

  • Kontakta den som har handlagt ditt ärende
    Om det exempelvis finns ytterligare fakta i ärendet, som handläggaren inte känt till, kan en ny prövning göras. Annars kan du få en närmare förklaring till vårt beslut. Meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal.
  • Begära prövning hos handläggarens chef
    Du kan i andra hand begära att handläggaren hänskjuter ärendet till prövning hos ansvarig chef.
  • Kontakta klagomålsansvarig
    Du kan även själv kontakta Lennart Vänerö, kundombudsman, 0521-27 32 14 eller via e-post. Kundombudsmannen prövar på din begäran, och utan kostnad, alla slags ärenden som rör larmcentralens tjänster. Om du är privatperson kan du också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.